Kthehet në rigjykim rasti i Ish-kryetarit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Sali Mekaj

Periskopi.com Lajme

Kthehet në rivendosje aktvendimi me anë te cilit ishte refuzuar kundërshtimi i provave në aktakuzë dhe hudhja e aktakuzës, në rastin e të pandehurve S.M,V.G.M.S. dhe A.S.

Kolegji i Departamentit të Krimeve të Rënda i Gjykatës së Apelit, e ka aprovuar ankesën e të pandehurit S. M. dhe mbrojtësve të pandehurve S. M., V. G. dhe M. S.,e sipas detyrës zyrtare edhe të pandehurit A.S. Aktvendimi i Gjykatës Themelore i datës 16.02.2017, më anë të të te cilit ishte refuzuar kundërshtimi i provave në aktakuzë dhe hudhja e aktakuzës, është anuluar dhe çështja i është kthyer shkallës së pare në rivendosje.

S.M. po dyshohet nga ana e prokurorisë për dy vepra penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 422 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. V.G. për shkak të veprës penale shtytje në kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të detyrës apo autoritetit zyrtar, nga neni 422 lidhur me nenin 32 të te njëjtit ligj. Kjo e fundit po ashtu bashkë me te pandehurit M.S. dhe A.S. po dyshohet edhe për dhënie të ryshfetit në bashkëkryerje nga neni 429 lidhur me nenin 28 dhe 31 të këtij ligji.

Gjykata e Apelit konstaton se aktvendimi i shkallës së parë, nuk ka paraqitur arsyet të qarta dhe konkrete ashtu si obligon dispozita e nenit 250 paragrafi 1, nënparagrafi 1.1 dhe 1.4 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, sepse gjykata në aktvendimin me shkrim është e detyruar që të jap arsye, se pse veprat penale për të cilat akuzohen të pandehurit përbëjnë vepra penale, e gjithashtu gjykata e shkallës së parë është e detyruar që të jap arsye se nga cilat prova konkrete mbështet dyshimi i bazuar se të pandehurit kanë kryer vepër penale për të cilën akuzohen. Kolegji konstaton se gjykata e shkallës së parë ka qenë e detyruar të jap arsye konkrete se pse provat janë të pranueshme dhe pse ka gjetur se kundërshtimi i provave dhe kërkesa për hudhje të aktakuzës është e pa bazuar. Andaj vlerëson se në rivendosje gjykata e shkallës së parë duhet të mënjanoj shkeljet e theksuara dhe të jap arsye të qarta dhe konkrete për provueshmërinë e provave.

Sali Mekaj jep dorëheqje si kryetar i Gjykatës së Apelit dhe si gjykatës

Kryetari i suspenduar i Gjykatës së Apelit, Sali Mekaj, ka dhënë dorëheqje nga kjo pozitë.

Periskopi.com Lajme

KTV-ja ka mësuar nga burime brenda Këshillit Gjyqësor të Kosovës se Mekaj ka dhënë dorëheqje edhe si gjyqtar.

“Dorëheqjen nga të gjitha pozitat e ka ofruar para pak ditësh”, ka thënë ky burim.

Sali Mekaj ka qenë i suspenduar nga KGJK-ja në momentin kur kanë nisur hetimet ndaj tij dhe suspendimi, sipas këtij institucioni, ishte në fuqi deri në një vendim të plotfuqishëm të Gjykatës.

Mekaj akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare, një rast ku kishte shfrytëzuar autoritetin e tij për të ndërhyrë në një proces me fajde.

Dje, ka nisur procesi gjyqësor ndaj tij, derisa gjyqtari Shasivar Hoti, me një vendim, një ndër të parët e llojit të tillë, e ka mbyllur për publikun krejt procesin gjyqësor ndaj tij, ende pa nisur.