Refuzohet kërkesa për paraburgimin e Nuhi Ukës

Gjyqtari i procedurës paraprake të EULEX-it ka refuzuar kërkesën për caktimin e paraburgimit ndaj Nuhi Ukës dhe Ramadan Ukës të akuzuar në rastin e tokave.

Periskopi.com Lajme

Prokurori italian i EULEX-it Danilo Ceccarelli kishte bërë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit para tri ditësh ndaj Nuhi e Ramadan Ukës nën pretendimin e ndikimit në dëshmitarë, mirëpo kjo kërkesë është refuzuar nga gjyqtari.

Lajmin për KALLXO.com e konfirmoi avokati i Nuhi Ukës, Tahir Rrecaj.

“Është refuzuar kërkesa për paraburgim për Nuhi dhe Ramadan Ukën. Nuhi Ukës gjithashtu i është hequr masa e paraqitjes në stacion policor, ndërsa i është vazhduar masa e ndalimit të afrimit të bashkëpandehurve dhe dëshmitarëve të rastit,” tha Rrecaj për KALLXO.com.

Nuhi Uka dhe Ramadan Uka  janë pjesë e aktakuzës së bashku me Azem Sylën dhe 20 persona të tjerë lidhur me tjetërsimin e ish-pronave shoqërore në Çagllavicë e Llapnasellë.

Ish – gjyqtari Nuhi Uka ka një sqarim, kërkon t’i botohet patjetër

Ish- gjyqtari i Gjykatës Komunale të Prishtinës, Nuhi Uka ka dhënë një sqarim për mediat, të cilat sipas tij, kanë dhënë informata të pasakta në lidhje me aktgjykimin e Gjykatës së Prizrenit, e cila e ka shpallur të pafajshëm për akuzat me të cilët ngarkohej.

Periskopi.com Lajme

Nuhi Uka me këtë rast jep këtë sqarim:

Në disa mediume është thënë se unë paskam shkaktuar dëm në vlerë prej 60 milionë Euro, si pasojë e kryerjes së veprës penale.

Lidhur me këtë, dua të sqaroj se Prokuroria Speciale e Kosovës, ka ngritur ndaj meje aktakuzën PPS.nr.253/09 të datës 19.07.2012, e ndryshuar me datë 22.01.2014, duke më akuzuar për kryerjen e veprës penale nxitja e një personi tjetër të nxjerrë vendime të kundërligjshme gjyqësore, nga neni 346 lidhur me nenin 24 të KP-së, me dyshimin se ua kam caktuar gjyqtarëve lëndët jashtë rendit.

Për këtë rast, sipas Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.272/13 të dt.09.09.2014, unë jam shpallur fajtor për kryerjen e veprës së ricilësuar si nxjerrje e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore në bashkëkryerje, nga neni 346 lidhur me nenin 23 të KP-së, dhe jam dënuar me dënim burgim me kusht prej 2 vitesh, dënim i cili nuk do të ekzekutohej në qoftë se në periudhën prej dy vitesh nuk do të kryeja vepër tjetër penale.

Në arsyetimin e Aktgjykimit të cekur, në mes tjerash, theksohet se situata e krijuar nga Aktgjykimet e nxjerra nga ish-Gjyqtarët e Gjykatës Komunale në Prishtinë, nuk është definitive dhe veprimet e menjëhershme ligjore duhet të ndërmerren nga pala e dëmtuar.

Ndërsa, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, të gjitha rastet që ishin objekt i aktakuzës, me vendimet e datës 14.08.2008, ankesat e paraqitura nga pala e paditur, kundër aktgjykimeve të Gjykatës Komunale në Prishtinë, i ka pranuar si të afatshme, dhe lëndët gjenden në vendosje në këtë Dhomë, gjë që tregon se ende nuk ka vendim përfundimtar në mënyrë që të konkludohet për dëmin e supozuar prej 60 milionë eurove.

Me Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, në Prishtinë, PAKR.nr.158/15 të datës 05.04.2016, është ndryshuar Aktgjykimi i Gjykatës së shkallës së parë, i cekur më lartë, dhe unë jam shpallur i pafajshëm.

Në arsyetimin e aktgjykimit, mes tjerash, thuhet se Gjykata ka konstatuar se nuk ka prova të mjaftueshme për të provuar që unë kam dhënë kontribut apo kam ushtruar ndikim në nxjerrjen e vendimeve te kundërligjshme nga ana e ish-gjyqtarëve të Gjykatës Komunale në Prishtinë.

Sipas këtij aktgjykimi, edhe nëse ka pasur parregullsi lidhur me ndarjen e lëndëve në punë për gjyqtarët, çfarë nuk është vërtetuar, kjo nuk nënkupton automatikisht përgjegjësi penale timen për veprimet e gjyqtarëve tjerë, të cilët për më tepër, janë të pavarur në vendimmarrjen e tyre.

Gjykata po ashtu konkludoi se unë nuk jam fajtor për Nxitje të personit tjetër të nxjerrë vendime të kundërligjshme gjyqësore dhe as për nxjerrje të vendimit të kundërligjshëm.

Me Aktakuzën e Prokurorisë Themelore të EULEX-it, në Prizren, PP.nr.376/12 të dt.14.01.2013, unë jam akuzuar për kryerjen e veprës penale, Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar në bashkëkryerje, nga neni 422 par.1 dhe 6, lidhur me nenin 31 të KP-së, veprës penale Mashtrim në bashkëkryerje nga neni 261 par 2, lidhur me par. 1 lidhur me nenin 23 të KP-së dhe të veprës penale Krim i organizuar nga neni 273 par.1 dhe 2 të KP-së. Edhe kjo, për të njëjtën çështje, sikurse edhe në rastin e cekur më lartë, për dhënien e një lënde në punë një gjyqtareje të ish-Gjykatës Komunale në Prishtinë.

Gjykata Themelore në Prizren me dt.21.10.2016, shpalli aktgjykimin sipas së cilit unë jam shpallur i pafajshëm për veprat penale të lartpërmendura.

Në këtë çështje penale fjala ishte për nxjerrjen e një aktgjykimi në Gjykatën Komunale të Prishtinës, lidhur me njohjen e së drejtës së shfrytëzimit (e jo të pronësisë) të oborrit të shtëpisë në sipërfaqe prej 69 m2, e jo për “dallavere me prona” siç thuhet në disa mediume.

Gjykata në rastin e zbatimit të procedurës dhe nxjerrjes së Aktgjykimeve vepron duke zbatuar dispozitat ligjore dhe mbi bazën e provave, e jo mbi bazën e opinioneve dhe shkrimeve që në rastin konkret ishin të pavërteta dhe keqinformuese, e për më tepër kishin për qëllim dëmtimin e reputacionit tim.

Andaj, duke u bazuar në faktet e paraqitura në këtë sqarim, luten mediat që ta botojnë të njëjtin në mënyrë që opinioni të mos gjendet në lajthitje.