Rritet Bruto Produkti Vendor në Kosovë

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Bruto Produktin Vendor” (BPV) për tremujorin e tretë (TM3) 2016, sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve me çmime aktuale dhe konstante.

Periskopi.com Lajme

BPV-ja në TM3 të vitit 2016 shënon rritje reale për 3.8%, në krahasim me TM3 të vitit 2015.

Rritja reale e BPV-së sipas aktiviteteve ekonomike është si vijon: Industria nxjerrëse me 9.6%; aktivitetet financiare dhe të sigurimit me 9.3%; hotelet dhe restorantet me 7.5%; tregtia me shumicë dhe pakicë me 4.9%; bujqësia, gjuetia, pylltaria me 0.7%; shërbimet e tjera me 0.5%; dhe afarizmi me pasuri të patundshme me 0.1%.

Ndërsa, rënie reale kishte në të dhënat e: ndërtimtarisë (4.0%); furnizimit me energji elektrikë, ujë dhe trajtim të mbeturinave (3.3%); industrisë përpunuese (2.2%); administrimit publik (0.9%); dhe të transportit dhe magazinimit (0.5%).

BPV-ja sipas qasjes së shpenzimeve ka pasur rritje në: shpenzimet e konsumit final të ekonomive shtëpiake dhe Institucionet Jopërfituese në Shërbim të Ekonomive Shtëpiake (IJPSHESH) me 6.8%; formimin e bruto kapitalit me 1.1%; importin e mallrave dhe shërbimeve me 5.1%; dhe në eksportin e mallrave dhe shërbimeve 2.5%.

Ndërsa, rënie reale kishte te shpenzimet e konsumit final të Qeverisë (2.0%).

BPV ilustrim

Rritje ekonomike në Kosovë në vitin që mbeti pas ishte 4.1%

Bruto Produkti Vendor (BPV) me çmime aktuale në vitin 2015 ishte 5 miliardë e 807 milionë euro.

Periskopi.com Lajme

Rritja reale në vitin 2015 në krahasim me vitin 2014, ishte 4.1%. Ndërsa, BPV-ja për kokë banori për vitin 2015 ishte 3 277 Euro.

Rritje reale në vitin 2015 kishte në këto aktivitete ekonomike: Furnizim me ujë 18.02%; aktivitetete financiare dhe të sigurimit, 17.43%; ndërtimtari, 15.76%; aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike, 14.59%; furnizim me energji elektrike dhe me gaz, 10.41%; shërbime të tjera, 10.36%; transport dhe magazinim, 7.22%; informim dhe komunikim, 6.57%;  industri përpunuese, 4.84%; shëndetësi dhe aktivitete të punës sociale, 4.01%; tregti me shumicë dhe pakicë, riparim i automjeteve dhe motoçikletave, 3.71%; hotele dhe restorante, 2.45%; art, zbavitje dhe rekreacion, 1.73%; edukim, 1.51%; të tjera, 0.10%, raporton Periskopi

Ndërsa, rënie kishin këto aktivitete: bujqësi, gjueti, pylltari dhe peshkim, me (-4.1%); administrim publik dhe i mbrojtjes dhe sigurim i detyrueshëm social me (-13.7%).

Ndërkaq, rritja reale sipas komponentëve kryesorë të BPV-së, me qasjen e shpenzimeve për vitin 2015 ishte si vijon: Formimi i bruto kapitalit fiks, 12.1%; shpenzimet e konsumit final të ekonomive shtëpiake, 3.8%; importi i mallrave dhe shërbimeve, 3.6%; eksporti neto i mallrave dhe shërbimeve, 2.5%.

Ndërsa, rënie kishin këto aktivitete: shpenzimet e konsumit final të Qeverisë (-6.5%); dhe eksporti i mallrave (-2.6%)./ Periskopi