Avokati i Popullit nis hetimet për kërcënimet ndaj Xharrës

Periskopi.com Lajme

Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve, me seli në New York, ka reaguar për kërcënimet e fundit me vdekje ndaj kryeredaktores së gazetës “Zëri”, Arbana Xharra.

Ky komitet bën thirrje që Policia e Kosovës me shpejtësi t’i hetojë rastet e tilla.

“Policia në Kosovë duhet të hetojë me kujdes dhe me shpejtësi kërcënimet me vdekje ndaj Arbana Xharrës”, ka theksuar ky komitet.

Ata përmendin se kryeredaktorja e gazetës “Zëri”, Arbana Xharra, e cila ka gjetur të vizatuara në muret e banesës së saj disa simbole që i ngjajnë kryqit me një ngjyrë që duket si gjak, ka raportuar për korrupsionin dhe islamikët radikalë.

Ky komitet është një ndër organizatat më të famshme për mbrojtjen e gazetarëve në Amerikë.

Në anën tjetër, Avokati i Popullit Hilmi Jashari, ka nisur hetimet ndaj kërcënimeve që i janë bërë kryeredaktores së gazetës “Zëri” Arbana Xharrës dhe rastet e tjera që kanë ndodhur kohëve të fundit në vend.

Në njoftim thuhet se Avokati i Popullit ka hapur hetim edhe për kërcënimet ndaj kryeredaktores së gazetës “Zëri”, Arbana Xharra.

“Gjithashtu, duke u bazuar në informatat dhe kronikat mediale, Avokati i Popullit ka hapur për hetim ‘Ex Officio’ edhe një numër rastesh të tjera, duke përfshirë kërcënimet ndaj kryeredaktores së gazetës “Zëri”, znj. Arbana Xharra, rastin e foshnjës që gjatë procesit të lindjes në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike ka rënë në dysheme, disa raste që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtjen shëndetësore e sociale të tyre; raste që kanë të bëjnë me përgjegjësinë për mjedisin jetësor”, thuhet në këtë njoftim.

Sipas këtij njoftimi, Avokati i Popullit vlerëson jashtëzakonisht shumë punën e medieve për të vënë në qendër të vëmendjes çështje të ndjeshme dhe me interes publik.

Avokati i Popullit: Ligji për kundërvajtje, antikushtetues dhe shkelë të drejtat e njeriut

Avokati i Popullit, Hilmi Jashari, ka thënë se ligji i ri për kundërvajtje përbën shkelje të të drejtave të njeriut dhe shkelje të Kushtetutës së Kosovës.

Periskopi.com Lajme

“Ligji për kundërvajtje që ka hyrë në fuqi nga ky muaj është kontestues për ne për faktin që të gjitha rastet për kundërvajtje tash e tutje nuk do të trajtohen në Gjykatën për Kundërvajtje, por tek organi administrativ që është pjesë e ekzekutivit që sipas neve përmban shkelje të të drejtave të njeriut”.

Jashari në intervistën për Ballë për Ballë në Klan Kosova, ka treguar edhe disa shembuj të vendeve evropiane të cilat Gjykata Evropiane e Strasburgut i kishte konsideruar që janë në s’përputhje me të drejtat e njeriut.

“Ky ligj lidhet kryesisht me qasjen në gjykatë që është e drejtë e garantuar edhe me Kushtetutë edhe me standarde ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Ky proces me ligjin e ri e shkel këtë parim që në Gjykata e Strasburgut e ka vendosur dhjetëra herë. Rasti i fundit ka qenë kundër Gjermanisë”.

“Gjykata Evropiane e Strasburgut e ka qartësuar se kjo përbën shkelje të të drejtave të njeriut”.

Sipas avokatit të popullit ky ligj është kundër kushtetues, pasi shkel parimin e ndarjes së pushteteve.

“Në këtë rast ky parim themelor është  shkelur, tani vendimet merren nga organet ekzekutive dhe nuk kanë tipare të një gjykate ose tribunali si kërkohet nga Gjykata Evropiane e Strasburgut”.

Jashari tha se për këto shkelje e kishin paralajmëruar edhe Kuvendin, kohë para se të miratohej, mirëpo nuk kishin marr parasysh vërejtjet.

“Kemi vërejtur këto lëshime dhe kemi kontaktuar Kuvendin, u kemi dërguar edhe Komisioneve, por nuk janë marr përsipër këto vërejtje, nuk kanë dhënë arsye pse dhe nuk janë përgjigjur ndaj raportit. Kemi qenë në Kuvend, por përfundimisht është miratuar dhe nuk është marr në konsideratë dhe nuk ka mbetur tjetër përpos ta dërgojmë në gjykatë”.

Duke mos dashur të flasë për vendimin që Gjykata Kushtetuese mund të marr, Jashari beson që ata e kanë argumentuar shumë mirë që ky ligj është në kundërshtim me Kushtetutën dhe të drejtat e njeriut.

“Ne të gjitha argumentet i kemi prezantuar në këtë kërkesë e nuk besoj që ka asnjë argument tjetër që do të mund të vinte në dilemë këto argumente”.

Avokati i Popullit me Raportin për të drejtat e shëndetit seksual

Me synimin e rivendosjes së të drejtave të cenuara të individëve dhe me qëllim të vendosjes së standardeve të garantuara, si dhe promovimit të praktikave të mira, Avokati i Popullit sot ka prezantuat raportin me temë “Të drejtat në shëndetin seksual dhe riprodhues në Kosovë, një realitet përtej ligjit?”.

Periskopi.com Uncategorized

“Të drejtat e shëndetit riprodhues dhe seksual (DSHRS) kanë një kornizë mbrojtëse me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, që përfshin jo vetëm të drejtat e njohura nga Kapitulli i Kushtetutës mbi të drejtat e njeriut, por edhe të drejtat e njohura nga traktatet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, të cilat Kushtetuta i njeh për aplikim të zbatueshëm drejtpërdrejtë dhe me prioritet në rast konflikti me legjislacionin vendor”, thuhet në këtë komunikatë.

Ky raport, i pari i këtij lloji në Kosovë, ka për objektiv vlerësimin e të arriturave dhe barrierave politike, ekonomike, sociale dhe kulturore mbi shëndetin seksual dhe riprodhues në vend, përmes thjerrës së të drejtave të njeriut, të garantuara me Kushtetutë; mbajtjen e autoriteteve përkatëse përgjegjëse kundrejt obligimeve të tyre ligjore në raport me të DSHRS; dhënien e rekomandimeve për veprimet që hapin potencial për progres dhe mbështetje për realizmin e të DSHRS për popullatën e Kosovës.

“Vlerësimi është kryer nga Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), me udhëzimet teknike dhe mbështetje financiare nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara (UNFPA), zyra nacionale në Kosovë dhe është bazuar në rishikimin e dokumenteve dhe publikimeve relevante, ashtu siç edhe në konsultimet me autoritetet publike, shoqërinë civile, organizatat ndërkombëtare dhe profesionistët e fushës”, thuhet në komunikatë.

Vlerësimi është i fokusuar brenda kornizës së shtatë çështjeve kyçe: Shërbimet dhe informatat mbi kontraceptivët; Abortin e sigurt; shëndetin e nënës; HIV/AIDS; Edukimi gjithëpërfshirës seksual; Dhuna kundër gruas; Kanceri dhe shëndeti riprodhues, duke pasur parasysh brenda fokusit të vlerësimit edhe Grupet vulnerabël; besueshmërinë dhe praninë e të dhënave; jo-diskriminimin, privatësinë përfshirë konfidencialitetin, pjesëmarrjen etj.

Tutje thuhet se sistemi i gjerë shëndetësor dhe konteksti socio-ekonomik, si dy çështje thelbësore për të kuptuar të DSHRS janë marrë parasysh gjatë hartimit të Raportit, i cili ka identifikuar po ashtu fushat e progresit dhe pengesat.

Analizimi i të dhënave është mbështetur në tre pyetje kyçe: Cila është gjendja e të DSHRS të popullatës së Kosovës, përfshirë grupet e margjinalizuara? Cilat ligje kyçe, politika dhe iniciativa janë miratuar nga Qeveria dhe cila është gjendja e implementimit të tyre? dhe Cilat janë përputhjet dhe mospërputhjet mes mbrojtjes kushtetuese të DSHRS-së dhe realitetit?

Raporti konstaton se Kosova ka progres domethënës sa i përket kornizës kushtetuese për mbrojtjen e të DSHRS-ve; numër relevant ligjesh e politikash; progres në zhvillimin e një sistemi të ri shëndetësor me sistem të duhur referimi dhe veçanërisht në lidhje më çështjet e DSHRS-së: shkallë të ulët të vdekshmërisë dhe prevalencë të ulët të HIV/AIDS-it.

Raporti thekson se Kosova ka nevojë për: aktualizim, implementim dhe monitorim të implementimit të politikave; të zhvilloj Sistemin e Informimit Shëndetësor, ashtu që të dhënat e duhura dhe disagreguara të grumbullohen në mënyrë rutinore; të zgjeroj ofrimin e edukimit gjithëpërfshirës të detyrueshëm seksual në të gjitha shkollat; të përmirësoj privatësinë dhe konfidencialitetin në institucionet shëndetësore; të përmirësojë njohuritë dhe qasjen në metodat e kontracepsionit modern; të mbështes implementimin e kornizave ligjore dhe politikave mbi dhunën ndaj gruas përmes ngritjes së vetëdijes rreth DSHRS-ve, në këtë kontekst mes popullatës, gjyqësorit dhe institucioneve kyçe; të adresojë shërbimet ilegale të abortit; si dhe të adresojë të drejtat e shëndetit riprodhues dhe seksual tek grupet e rrezikuara.

Raporti përcjell 62 rekomandime për autoritetet përgjegjëse, të shpërndara sipas çështjeve kyçe të trajtuara dhe duke pasur parasysh problemet e ndërlidhura, si dhe grupet e rrezikuara dhe të margjinalizuara.

Avokati i Popullit me raport për promovimin e barazisë në komuna

Avokati i Popullit u ka përcjellë kryetarëve të Komunave Prishtinë, Gjilan, Viti, Ferizaj, Lipjan, Klinë, Rahovec, Novobërdë dhe Obiliq, Raportin Ex Officio lidhur me mos respektimin e procedurave ligjore gjatë procesit të rekrutimit te personelit, sipas konkurseve të shpallura nga Drejtoritë Komunale të Arsimit në Republikën e Kosovës.

Periskopi.com Lajme

Qëllimi i këtij raporti është promovimi i barazisë, si dhe tërheqja e vëmendjes së Drejtorive Komunale të Arsimit (DKA) në Republikën e Kosovës, lidhur me nevojën e ndërmarrjes së veprimeve përkatëse për zbatimin e ligjit dhe respektimin e procedurave ligjore të rekrutimit, transmeton Koha.net.

Avokati i Popullit ka analizuar dokumentacionet dhe konkurset e shpallura nga DKA-të në 19 komuna të Republikës së Kosovës dhe ka vërejtur se gjatë hartimit të konkurseve, në të kaluarën dhe tani, janë parashtruar kritere të cilat kanë qenë në kundërshtim me ligjin, duke pamundësuar trajtimin e barabartë.

Bazuar në konkurset e analizuara, Avokati i Popullit ka vërejtur se DKA-të e komunave të cekura në Raport, nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim që konkurset e shpallura të jenë në harmoni me ligjet e aplikueshme në Kosovë dhe të kujdesen që t’i përgjigjen detyrimit të përcaktuar me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, i cili në nenin 4, paragrafin 2, shprehimisht përcakton se: “Të gjitha organet e komunës kujdesen që qytetarët e komunës t’i gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë […] me qëllim që ata të gëzojnë të drejta dhe mundësi të barabarta në shërbimet komunale të të gjitha niveleve.”.

Avokati i Popullit vëren se sipas vendimeve gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ), “e drejta për të mos u diskriminuar shkelet kur Shtetet trajtojnë në mënyrë jo të barabartë persona në situata të ngjashme pa dhënë një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm”.

Në bazë të të gjitha dëshmive të paraqitura dhe fakteve të mbledhura, në pajtim me legjislacionin përkatës, Avokati i Popullit ka theksuar shkeljet në konkurset e shpallura dhe ka konstatuar se ka pasur shkelje të të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, me që zyrtarët përgjegjës të DKA-ve në komunën e Prishtinës, Gjilanit, Vitisë, Ferizajt, Lipjanit, Klinës, Rahovecit, Novobërdës dhe Obiliqit, kanë vepruar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.

Në përmbyllje të Raportit, Avokati i Popullit e konsideron të domosdoshme që këto praktika të mos përsëriten në të ardhmen, në mënyrë që të gjitha veprimet e organeve komunale të jenë në harmoni me dispozitat ligjore dhe në funksion të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut.

Duke u nisur nga parimi i zbatimit të ligjshmërisë dhe me qëllim të përmirësimit dhe rritjes së efikasitetit të autoriteteve, Avokati i Popullit u ka nisur rekomandimet relevante komunave gjegjëse:Komuna e Prishtinës të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme që të siguroj të drejtën e garantuar Kushtetuese të kandidatëve që secili person është i lirë të zgjedhë vendin e punës.

Komunat Gjilan dhe Viti, të ndërmarrin të gjitha masat që t’u jepet fund rasteve të tilla të trajtimit të pabarabartë dhe të sigurohet që të gjithë kandidatët të gëzojnë të drejta dhe mundësi të barabarta për punësim në institucionet e arsimit, pa marrë parasysh vendin ku jetojnë apo ku kanë lindur.

Komunat Prishtinë, Viti, Ferizaj dhe Rahovec të sigurojnë që komisioni për përzgjedhjen e mësimdhënësve të formohet në përputhje me ligjin.

Komunat Ferizaj, Lipjan dhe Klinë, të garantojnë të drejtën e çdo kandidati për të aplikuar në të gjitha vendet e punës pa kufizime të mëtejme.

Komunat Viti, Novobërdë dhe Obiliq, të ndërmarrin të gjitha masat që në të ardhmen hartimi i konkurseve të bëhet në mbështetje të akteve ligjore të cilat janë fuqi.